Brf Solstigens styrelse kallar härmed samtliga föreningsmedlemmar till en extra stämma gällande styrelsens förslag till stambyte och våtrumsrenoveringar

Datum: Onsdag den 15:e juni, 2022
Tid: kl. 19:00 till ca 21:00
Plats: Brf Solurets föreningslokal, Vallavägen 87A


Dagordning
1§. Öppnande
2§. Godkännande av dagordningen
3§. Val av stämmoordförande
4§. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5§. Val av justerare tillika rösträknare
6§. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7§. Fastställande av röstlängd
8§. Redovisning av utredning om åtgärder i våtrum på ledningar för vatten och avlopp

– Under denna punkt kommer styrelsens konsult att lämna en sammanfattad information om styrelsens utredning.

9§. Av styrelsen anmälda ärenden

a. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som uppkommer med anledning av ny rördragning i våtrum, WC och kök samt bytet av elcentral. (2/3 majoritet) I samband med byte av tappvattenledningar kommer förändringar inom våtrum, WC, kök och hall att uppkomma. Medlem skall lämna sitt samtycke till denna förändring. Förändringarna har redovisats muntligen/bildligt under §8 och samt tidigare i skriftlig medlemsinformation, på informationsmöten och på öppet hus.

b. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden i lägenheten med anledning av rörbyte och byte av elcentral. (enkel majoritet) Beslutet innebär att medlemmar godkänner att föreningen ges rätt att utföra erf. återställningsarbeten gällande ytskikt mm våtrum, WC, kök och hall.

10§. Avslutande

Vi önskar er hjärtligt välkomna! Mvh// Brf Solstigens styrelse

Brf Solstigens styrelse kallar härmed samtliga föreningsmedlemmar till den årliga föreningsstämman.

Datum: Tisdag den 7:e juni, 2022 Tid: kl. 18:00 till ca 20:00

Plats: Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

Förslag till ändring av stadgar Styrelsen har under året fått in ett förslag till förändring av stadgarna samt taget fram ett förtydligande gällande en punkt i stadgarna. Beslut i frågan tas under 17§ på dagordningen.


Styrelsen föreslår följande förändring av 24§ ”Styrelsens sammansättning” i stadgarna, att stycket:

Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. tas bort och ersätts med:

Mandattiden är högst två (2) år. Mandattiden bestäms av stämman. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

Motivation: För att säkerställa att det finns erfarenhet i styrelsen anser vi att det är bättre att vissa representanter kan väljas på längre period. Detta säkerställer att styrelsen alltid har erfarenhet om hur det vardagliga arbetet i föreningen går till, detta är också hur det ser ut i det flesta BRF:er.Styrelsen föreslår följande tillägg i 35§ ”Bostadsrättshavarens ansvar” i stadgarna, att stycket:
Boende ansvarar för rensning av avloppssticken fram till huvudstam.

Läggs till de övriga punktera över bostadsrättshavarens ansvar.

Motivation: Detta är mer eller mindre ett förtydligande av de befintliga stadgar. Vi föreslår detta tillägg för att tydliggöra exakt vart gränsen för vart bostadsrättshavarens ansvar upphör.


Hur går en ändring av stadgarna till? Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga så räcker det med ett beslut. Det ska då av stämmoprotokollet framgå att samtliga medlemmar har närvarat och med vilken majoritet beslutet ifråga togs. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta. Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Dagordning för föreningsstämman, 2022-06-07

1§. Öppnande
2§. Godkännande av dagordningen
3§. Val av stämmoordförande
4§. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5§. Val av justerare tillika rösträknare
6§. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7§. Fastställande av röstlängd
8§. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9§. Föredragning av revisorns berättelse
10§. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11§. Beslut om resultatdisposition
12§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13§. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14§. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15§. Val av revisorer och revisorssuppleant
16§. Val av valberedning
17§. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18§. Avslutande


Vi önskar er hjärtligt välkomna!

Mvh// Brf Solstigens styrels

Hejsan och god fortsättning!

Som det kommunicerades i nyhetsbrevet i november så har PG-Hiss valt att lägga ner sin hiss service affär från och med årsskiftet. Från och med 1 januari tar i stället Amsler Hiss över servicen av våra hissar. Om ca ett år kommer vi sedan att utvärdera det nya avtalet, så vi tar mer än gärna emot era synpunkter på hur servicen har fungerat då.

Amsler Hiss kontakt uppgifter

Felanmälan kan göras både på telefon och på mail

Mail: Felanmalan@amslershiss.se

Tel nr. 08-746 80 25

Öppettider: 07:00 – 16:00, Mellan 16:00- 07:00 kopplas samtalet till jouren (Securitas)

Om felet inte är akut, vänta gärna till ordinarie tid med att upprätta en felanmälan då en jourutryckning är dyrare.